Professor.IT - prof. Krzysztof Szczypiorski* i dr inż. Wojciech Mazurczyk**
e-mail: 1Nf0@professor.it, FaceBook: Professor.IT
Tel.: +1 (646) 755-9150, +44 20 3298 4477
Skype: Professor.IT, Fax: +44 20 3298 4022

Wszechstronny zakres usług doradczych z obszaru telekomunikacji, informatyki i ochrony informacji, w tym:
- pełne audyty bezpieczeństwa,
- biały wywiad w zastosowaniu gospodarczym,
- rzetelne opinie i ekspertyzy (prokuratura, sąd), także przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO),
- wnikliwie przygotowane, bądź dogłębnie zweryfikowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Owocna współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi w obszarze IT.

* Krzysztof Szczypiorski, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie telekomunikacji. Profesor Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie teleinformatyki oraz ochrony informacji. Jako niezależny konsultant i trener z tego zakresu pomaga największym polskim oraz zagranicznym firmom z sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, oraz ministerstwom i jednostkom administracji rządowej. Koordynuje od strony technicznej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzi spory techniczne wynikłe na tle realizacji umów wdrożeniowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Autor ponad 170 publikacji z zakresu teleinformatyki i ochrony informacji, w tym prawie 30 z listy filadelfijskiej oraz 1 patentu. Posiada 20 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat na rynku usług doradczych. Profil na LinkedIn.

** Wojciech Mazurczyk, doktor nauk technicznych w zakresie telekomunikacji. Adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Niezależny konsultant, instruktor i specjalista w zakresie bezpieczeństwa i sieci telekomunikacyjnych. Uczestniczył w projektach realizowanych dla zagranicznych i polskich firm oraz jednostek administracji rządowej. Autor ponad 80 publikacji z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i telekomunikacji, w tym 25 z listy filadelfijskiej oraz 1 wniosku patentowych. Posiada prawie 10 lat doświadczenia zawodowego. Profil na LinkedIn.

Copyright (c) 2008-12 Krzysztof Szczypiorski. All rights reserved.